ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Betalingstermijn : contant behoudens anders luidend akkoord.
 2. Maten en hoeveelheden: na toewijzing behoudt ARTIMAR zich het recht voor maten en hoeveelheden te controleren ter plaatse. De klant zal daaruit eventueel voorvloeiende correcties in meer aanvaarden. Indien de afwijking meer dan 5% bedraagt behoudt ARTIMAR zich het recht voor de bestelling te annuleren dan wel andere prijzen aan te bieden.
 3. Prijsaanpassingen: ARTIMAR behoudt zich het recht voor haar prijzen te verhogen indien de uitvoering van de opdracht om redenen haar vreemd wordt vertraagd met minstens 3 maanden of indien de kostprijs van de te leveren producten tussen bestelling en levering met minstens 3% stijgt.
 4. Annulatie van een bestelling geeft ARTIMAR recht om voor een forfaitaire schadevergoeding wegens winstderving ad.20% met een minimum van 500 € te kiezen en dit los van de verplichte afname na betaling van bestelde en op maat gemaakte goederen.
 5. Wanbetaling: Bij wanbetaling is van rechtswege een moratoire rente gelijk aan 10%/per jaar + een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de te laat betaalde som verschuldigd. Bij wanbetaling heeft ARTIMAR bovendien het recht, na ingebrekestelling, haar prestaties op te schorten. Indien deze opschorting langer dan 14 dagen aansleept of zich herhaalt heeft ARTIMAR het recht de overeenkomst vroegtijdig te ontbinden lastens de klant en schadevergoeding te eisen conf. art. 4. ARTIMAR heeft dan eveneens het recht nog niet vervallen vorderingen dadelijk opeisbaar te stellen.
 6. Leveringstermijnen zijn indicatief en nooit bindend.
 7. Zichtbare gebreken dienen bij levering gemeld. Onzichtbare gebreken dienen binnen de 48 uren na vaststelling te worden gemeld. Beiden op straffe van verval van ieder recht. Zelfs zo tijdig gedaan geven ze de klant geenszins het recht zijn betalingsverplichting uit te stellen of op te schorten. De klant is verplicht geleverde goederen voor plaatsing/verwerking te controleren. Het onvoorwaardelijk laten plaatsen/verwerken van materiaal houdt een expliciete aanvaarding in van het geleverde product in.
 8. De aansprakelijkheid van de N.V. ARTIMAR is conventioneel beperkt tot maximaal de terugname of de vervanging van gebrekkige producten. De N.V. ARTIMAR is niet verantwoordelijk voor afwijkingen welke het gevolg zijn van de aard van de bestelde producten (bijvoorbeeld eigen aan natuursteen).
 9. Door het plaatsen van de bestelling bevestigt de klant in detail geïnformeerd te zijn omtrent de technische eigenschappen van de bestelde producten, de nadien te respecteren onderhoudsvoorschriften als de gehanteerde prijzen en voorwaarden.
 10. ARTIMAR aanvaardt geen aankoopvoorwaarden van haar klanten onder welke vorm dan ook. Enkel wat in haar offertes staat of er deel van uit maakt bindt haar.
 11. Indien goederen geleverd en geplaatst moeten worden door ARTIMAR zal de opdrachtgever ervoor zorgen dat de ruimtes waar de plaatsing dient te geschieden toegankelijk zijn op de afgesproken data, dat er elektriciteit en water voorhanden is en dat de omgeving beveiligd en beschermd is tegen mogelijke hinder of schade.
 12. De opdrachtgever zal er telkenmale er geleverd of geplaatst wordt voor zorgen dat er iemand aanwezig is om de levering en/of de uitgevoerde werken te keuren en eventuele lever-of werkbons af te tekenen bij gebreke waaraan hij/zij wordt verondersteld dat alles in orde was en de levering/uitgevoerde werken aanvaard worden.
 13. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Antwerpen afdeling Tongeren bevoegd om te oordelen volgens de Belgische wet.

BIJZONDERE VOORWAARDEN

 1. Indien er op een offerte of een bestelling een steensoort wordt vermeld, maar geen boven afwerking, dan gaan wij er in eerste instantie van uit dat u de steen bedoelt die wij in onze vaste voorraad hebben. Is de steensoort niet opgenomen in onze vaste voorraad, dan gaan wij er vervolgens van uit dat u de blinkende/poli variant bedoelt. Uitzonderlijk wordt er bij arduin wel van uit gegaan dat u dan de donker verzoete variant bedoelt.
 2. Volgende zaken worden eveneens als standaard aangenomen, bij afwezigheid van vermelding:
  • blinkende afwerkingen voor blinkende stenen
  • matte afwerkingen voor matte, gebrande en/of geborstelde stenen
  • de standaard randafwerking is rechte afwerking.
 3. De minimummaat van 0,10m² wordt gehanteerd bij berekenen van prijzen, bij afwerkingen zoals polieren 2de zijde en andere is er een minimum van 1 m²- dit is ook duidelijk aangegeven in de prijslijst afwerkingen.
 4. Uitsnitten in composiet en keramiek worden niet versterkt met ingelijmde verstevigingslatten. Bij alle andere steensoorten worden er géén verstevigingslatten ingelijmd, dit gebeurd enkel op speciale aanvraag en enkel bij graniet en marmer. De minimale dikte om zulke latten te kunnen inlijmen is 30 mm dikte. De afstand tussen 2 uitsparingen (spoelbakken, kookplaten, stopcontacten, …) of de rand van een werkstuk dient steeds minimaal 50 mm te zijn. Wordt deze norm genegeerd, dan is dat steeds op eigen risico.
 5. Bij een verstekboord wordt er altijd een composietlat of alu ter versteviging aangebracht. Indien deze niet gewenst is, moet dat duidelijk vermeld worden bij de bestelling. Eveneens is de normale verstekafwerking met een afschuining, indien een kleine ronding gewenst is, moet dat ook vooraf gemeld worden. De prijs voor beide afwerking is dezelfde.
 6. Voor stockvreemde stenen wordt er gebruik gemaakt van een verlaagd plaattarief. Hierdoor wordt het voor een verkoper mogelijk om uit te maken hoeveel platen er minimaal nodig zijn voor het actuele project en kan de prijsofferte naar de klant correct berekend worden. Het toepassen van een plaattarief impliceert niet dat de klant eigenaar wordt van de plaat of eventuele restanten van de plaat. Aangegeven plaatmaten in de tarief is een bruto plaatmaat. De netto te verkrijgen lengte en breedte kan enkele cm kleiner zijn.
 7. Indien de klant zelf de zaagindeling wil bepalen (open boek of steen met speciale tekening), dan moet dat bij de bestelling schriftelijk worden meegedeeld en wordt er een extra kost aangerekend (zie tarief p 32). Deze kost dekt een verhoogde administratieve kost, een hoger plaatverlies, een hoger risico en een grotere moeilijkheidsgraad bij het zagen.
 8. De normale lever- en productietermijn varieert tussen de 5 en 10 werkdagen, naargelang de moeilijkheidsgraad, grootte, … van de keuken. (Deze kan vergroten enkele weken vóór en na elk bouwverlof). Deze termijn is een streefdoel, geen verbintenis. Overmacht (ziekte, panne, stockbreuk, …) kan er ook voor zorgen dat de standaardtermijnen langer worden en kan niet aangewend worden voor het eisen van enige schadevergoeding.
 9. Indien er een speciale bestelling van stockvreemde steensoorten wordt gedaan, kan er alvorens het aanvaarden van de bestelling, een voorschot gevraagd worden van 50% van het totaalbedrag van de bestelling. De leveringstermijn voor bestellingen in stockvreemde stenen is afhankelijk van de beschikbaarheid en leverbaarheid van het materiaal. Wij kunnen hierin de normale levertermijn niet altijd garanderen.
 10. Indien u een zeer dringende bestelling heeft (= spoedorder), dan zal er per situatie geoordeeld worden naar de mogelijkheid van uitvoering binnen de gestelde termijn. Indien wij de definitieve maten niet vóór 9u op een werkdag ontvangen hebben, begint deze termijn pas te lopen vanaf de eerstvolgende werkdag. Indien wij moeten opmeten, begint de termijn ook pas vanaf de eerstvolgende werkdag.
 11. Dikteverschillen zijn onvermijdelijk, een tolerantie van 2mm wordt algemeen aanvaard.
 12. Bij composietsoorten met spiegeldeeltjes kan het gebeuren dat deze deeltjes loskomen. Dit is eigen de steensoort en doet geen afbreuk aan de kwaliteit van de steen.
 13. Plaatafmetingen, structuur en kleurvariaties zijn veranderlijk en daardoor onvermijdelijk. Klachten hierover zijn achteraf niet aanvaardbaar. Alle stenen worden verkocht met hun natuurlijke gebreken. Oorsprong, kleur en structuur worden bepaald door de getoonde stalen, die slechts een indicatie zijn van de uiteindelijke levering en dus door het natuurlijke karakter niet identiek kan zijn.
 14. Sommige vlakbouwtoestellen moeten zodanig diep worden uitgefreesd dat daardoor de sterkte van het werkblad wordt gecompromitteerd. In een werkbladdikte van minder dan 30mm dikte is het dikwijls niet mogelijk en raden wij het inwerken van dergelijke toestellen af.
 15. Alle matte, gebrande en/of geborstelde steensoorten zijn door hun afwerking moeilijker in onderhoud: gelieve hier aandacht aan te schenken en uw klant op de hoogte te stellen. Voor een goed te onderhouden werkblad in graniet of composiet raden wij steeds de blinkende afwerking aan. Bij de volledig witte en de volledig zwarte composietstenen (bijna zonder spikkels) is ook bij de blinkende afwerking een intensiever onderhoud nodig. Bij verlekzones in eender welke steen is dat principe hetzelfde: door de herbewerking zijn deze moeilijker in onderhoud, ongeacht de steensoort.
 16. Een werkbladdikte van 20mm is meestal voldoende bij composiet en Dekton. Voor natuursteen raden wij een werkbladdikte aan van 30mm. Dunnere werkbladdiktes zijn op vraag verkrijgbaar, maar door hun hogere graad van breekbaarheid, raden wij (en de meeste leveranciers) deze dikte af als werkblad en weigeren wij alle verantwoordelijkheid bij eventuele schadegevallen.
 17. Zelfs al zijn graniet, composiet en keramiek zeer sterk en schokbestendig, werkbladen die niet volledig ondersteund zijn, lopen meer risico op breuk (na verloop van tijd) door opbouwende spanning. Gelieve steeds een optimale ondersteuning te voorzien zodat dit risico kan vermeden worden. Bij een impact (hitte, kracht, puntbelasting) bestaat steeds het gevaar dat de steen beschadigd zal raken. Dekton en keramiek zijn door hun zeer hoge hardheid gevoeliger aan impactschade (bijvoorbeeld door met objecten tegen (de rand van) de steen aan te stoten of er op laten te vallen ,…)
 18. Wij kunnen u adviseren inzake uitvoerbaarheid/veiligheid/stabiliteit/draagkracht van de werkbladen in uw ontwerp, maar ons advies is niet bindend. De eindverantwoordelijkheid ligt 100% bij de ontwerper / opdrachtgever. Zorg er steeds voor dat de steen volledig ondersteund kan worden om voor maximale veiligheid te_gaan.
 19. Gelijmde spoelbakken zijn mooi en zeer modern, maar ook hier gelden de regels voor impact: rechtstreeks contact met hitte kan de spoelbak doen barsten. Om dit effect tegen te gaan, raden wij aan om koud water te laten lopen bij het langzaam weggieten van heet kookwater.
 20. Bij het maken van een verlaagde verlek zone (of dieptebewerkingen in het algemeen) wordt de onderliggende structuur van de steen zichtbaar; deze kunnen verschillen met de boven afwerking in kleur, structuur en polijsting wat onvermijdelijk is en geen reden tot klacht kan zijn.
 21. Bij de opmeting moeten alle voorbereidende werken volledig en definitief uitgevoerd zijn. De toestellen moeten zichtbaar aanwezig zijn op de werf en worden (indien mogelijk) gecontroleerd op merk en type, meestal zonder de doos te openen. Hiervoor dient de keukenleverancier ons de juiste technische fiche te bezorgen. Bij een douche moet het mogelijk zijn om bij plaatsing van de doucheplaat, … een zekere hellingsgraad te kunnen voorzien. De ondergrond en buizen voor waterafvoer dienen te worden uitgevoerd door een bekwaam loodgieter.

OPMETINGEN, LEVERINGEN EN PLAATSINGEN

Op de prijzen voor opmeting, leveringen en plaatsingen worden geen kortingen gegeven. Voegen worden voorlopig vastgelegd tijdens de opmeting naar eigen goeddunken en de mogelijkheid (grootte platen, bereikbaarheid werf,…). De definitieve voegindeling gebeurt na verwerking van de opmeting op basis van de actuele voorraad. Het opnieuw aansluiten van de apparaten met gas is verboden voor ons en dus niet inbegrepen in de prijs of de dienst. Wij sluiten toestellen enkel terug gebruiksklaar aan indien deze gebruiksklaar aangesloten waren en er geen aanpassingen dienen te gebeuren aan de kasten, leidingen, hoogte, …

VERWERKING ANDERE MATERIALEN ALS AANGEBODEN IN DE PRIJSLIJST:

Wij verwerken uiteraard ook andere natuursteen, merken composiet en merken keramiek, maar deze prijzen zijn telkens op aanvraag en kunnen onderling verschillen. Gelieve bij ons een offerte aan te vragen voor een correcte prijs. Offerte aanvragen : offertes@artimar.be

GARANTIEBEPALINGEN:

Artimar nv waarborgt de degelijke uitvoering van het werk en de kwaliteit van de geleverde goederen onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke fabrikant. Zo deze geen specifieke voorwaarden heeft zijn enkel de wettelijke garantieregels van toepassing. De koper zal zich niet op de garantie kunnen beroepen indien het gebrek het gevolg is van een manipulatiefout of foutief onderhoud van de koper zelf.

Indien Artimar nv de plaatsing van het materiaal niet zelf uitvoert, zal zij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor een ongeschikte keuze van de koper, noch voor de last of ongemakken die tijdens, of na het gebruik van de geleverde en aanvaarde goederen kunnen opduiken.

Indien Artimar nv op grond van een van bovenstaande gevallen aangesproken wordt, zal de schade waar mogelijk in natura worden hersteld. Artimar nv is slechts gehouden tot vervanging van het beschadigde deel, met uitsluiting van welke reden ook. De klant-koper aanvaardt zonder enig voorbehoud dat deze herstellingswerken geen aanleiding geven tot enige waardevermindering van de natuursteen, zoals deze waarde in de offerte of bestelbon werd overeengekomen. Enkel de directe schade komt in aanmerking voor herstel of vergoeding. Gevolgschade aan andere delen, zoals aan schilderwerk, ten gevolge van de (gedeeltelijke) herstelling blijven ten laste van de koper die de verkoper / plaatser hiervoor niet kan aanspreken.

De koper verklaart op de hoogte te zijn van de eigenschappen van de geleverde goederen. De koper zal Artimar nv niet kunnen aanspreken wegens gebeurlijke kleurverschillen die een eventuele partiële herstelling kan veroorzaken wegens, bijvoorbeeld, vetusteit van het niet vervangen deel of het niet meer voorradig zijn van de oorspronkelijk geleverde steen. De garantie van de leveranciers is beperkt tot het materiaal zelf en bevat nooit de kosten om het materiaal opnieuw te bewerken en te installeren.